Scoil Cill Mhuire 1991

Written by the pupils of 5th & 6th Classes

Ta Scoil Cill Mhuire suite ar an mbóthar idir Cill ChisIn agus Droichead Abhann UI gCearnaigh. Is scoil bheag I agus tá dhá mhüinteoir ag müineadh inti. Ta ceithre rang ag gach müinteoir. Tá dos mór againn anois agus páirc bheag freisin — rudaI nach raibh ag na sean-scoiáirI fadó. Ta 54 sa scoil anois ach céad bliain ó shin bhi céad scoiáire anseo.

Ta feabhas mor tagtha ar an scoil le tamail anuas — Ta an tine miichta go deo agus tá téitheoiri nua againn. Ta souse nua againn freisin. Le ddanal cuireadh dIon nua ar an scoii agus cuireadh fuinneoga nua isteach. Amuigh sa chlos, tá cOirt cispheiie ann agus tá spas ann freisin do chluiche volleyball.

Déanaimid Gaeilge, Béaria, Matamaitic agus Teagasc Criostal gach iá.
Déanaimid ábhair eiie chomh maith Eolas Imshaoil, Stair, Tir Eolas, corpoideachas, Eaiain, Ceardaiocht agus Ceol. Ta feadOg stain ag gach
duine. Téimid amach ag sügradh ag 11 a chiog agus ag leathuair tar éis a dodhdag. Bionn cuid de na páistI ag iomáint, cuid eiie ag imirt cisphdile agus bIonn na páisti óga ag rith agus ag sOgradh. Ta foireann scoile againn. Bhuamar ar Stonehali cOpla seachtain ó shin ach bhuaigh Croisin agus Ciii Ban orainn.

Téimid ag snámh go dti an tSionna gach Ceádaoin agus is maith linn é sin. Is féidir le gach duine, beagnach, snámh go maith faoin am seo.

Istigh sa scoil tá na seomraf geal grianmhar agus tá cairpéad ar an urlár. Ta athrO mór tagtha ar an scoii ó 1891 agus Ia alan áieanna againn nach raibh ag na scoláiri fadó. Beidh rIomhairi nua (computers) againn go luath, le ciInamh Dé, agus gheobhaimid ieabhair nua freisin.
Beidh an tEaspag ag teacht an mhi seo chugainn agus cuirfimid fáilte mhór roimhe. Ta an scoil seo céad biiain d’aois agus, dá mbeadh caint aici, bheadh an-chuid scéaita le h-insint aici. Chuala na ballal gáire agus caoineadh, ceol agus sport, Gaeilge agus Béaria, i rith na scoilbliana. Ansin bhI ciünas fada ar feadh an tsamhraidh.

Is dócha go ieanfaidh an scoil i gCill Mhuire ar feadh céad bliain eile, ie cünamh Dé.

Breithlá sona!